ผู้ปกครองหมู่บ้าน

ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

หมู่ที่              ชื่อหมู่บ้าน                                      กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

1                   บ้านหนองบัว                                      นายสอน  วงค์กระโซ่

2                   บ้านหนองหนาว                                 นายสมเดช  ไชยเพชร

3                   บ้านน้ำบ่อ                                          นายวิระพงค์  ไชยเพชร

4                   บ้านเหล่าดง                                       นายสร้อย  โคตรพรม

5                   บ้านเหล่าเหนือ                                   นายประสพชัย  โคตรพรม(กำนันตำบลหนองบัว)

6                   บ้านหนองบัวน้อย                               นายประจักษ์  คำมุงคุณ

7                   บ้านโนนสะอาด                                  นายพิษ  ประทุมลี

8                   บ้านหนองหนาวงาม                           นายจำนงค์  ไชยเพชร