ทำเนียบคณะผู้บริหาร

 

null
นายถะนะ  คำมุงคุณ
นายกมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัว

           null                               null
             นายถาวร  พ่อศรียา                                   นายอดิศักดิ์  เชื้อกุณะ
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัว      รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัว

null
นายยวน  ไชยเพชร
เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัว