แนวทางการบริหารงาน

เทศบาลตำบลหนองบัว ในฐานะของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในท้องถิ่น โดยการจัดบริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดังนี้

5

 

1.นโยบายของรัฐบาล

รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดี อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความสมดุลและพอประมาณ อย่างมีเหตุมีผลภายใต้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

2.นโยบายจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสกลสฤษฏ์  บุญประดิษฐ์) ได้มอบนโยบาย “โครงการ ปัจจัย 4” ให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร

 

4

ปัจจัยที่ 1 : อาหาร

หมายถึง :             การไม่มีอาชีพ และไม่มีรายได้เลี้ยงชีวิตและครอบครัวหรือมีการเป็นไปอย่างขาด

แคลน อดมื้อกินมื้อ จำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมอาชีพบุคคลที่มีที่ดินก็ส่งเสริมให้เพิ่มผลผลิตจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนที่ไม่มีที่ดินให้ส่งเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นต้น

ปัจจัยที่ 2 : ที่อยู่อาศัย

หมายถึง :             ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง หรือมีก็เหมือนไม่ใช่บ้าน จำเป็นที่คนในบ้านตลอดจนทุก

ภาคส่วนต้องพยายามช่วยเหลือให้เขามีที่อยู่อาศัยสมกับเป็นมนุษย์

ปัจจัยที่ 3 : เครื่องนุ่งห่ม

หมายถึง :             การไม่มีปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต การขาดโอกาสต่างๆในสังคม รวมถึงถูกทอดทิ้ง

ปัจจัยที่ 4 : ยารักษาโรค

หมายถึง :             ความเจ็บป่วย พิการ อนาถา ซึ่งจำเป็นต้องช่วยเหลือให้ได้เข้าสู่กระบวนการในการดูแลรักษา มีการติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ