การพัฒนาในเขตพื้นที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

การประกอบอาชีพ

พื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองบัว มีเนื้อที่ประมาณ 27,870 ไร่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตร ได้แก่ การทำนา การทำไร่ การปลูกผลไม้และไม้ยืนต้น รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว คิดเป็นพื้นที่การเกษตรรวมทั้งสิ้น 19,816 ไร่ (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง ปี 2555)

1.1       ทำนา

– ข้าวเจ้า จำนวน 516 ราย พื้นที่ 2,950 ไร่

– ข้าวเหนียว จำนวน 827 ราย พื้นที่ 5,817 ไร่

1.2  ทำไร่

– อ้อยโรงงาน จำนวน 58 รายพื้นที่ 1,750 ไร่

– มันสำปะหลัง จำนวน 628 ราย พื้นที่ 5,066 ไร่

1.3       ไม้ผล

– มะม่วง จำนวน 17 ราย พื้นที่ 6 ไร่

– มะขามหวาน จำนวน 6 ราย พื้นที่ 6 ไร่

– ลำไย จำนวน 35 ราย พื้นที่ 25 ไร่

– ไม้ผลอื่นๆ จำนวน 74 ไร่ พื้นที่ 37 ไร่

1.4       ไม้ยืนต้น

– ยางพารา จำนวน 449 ราย พื้นที่ 3,907 ไร่

– ปาล์มน้ำมัน จำนวน 21 ราย พื้นที่ 67 ไร่

– ยูคาลิปตัส จำนวน 70 ราย พื้นที่ 43 ราย

– ไม้ยืนต้นอื่นๆ จำนวน 22 ราย พื้นที่ 16 ไร่

1.5       ไม้ดอกไม้ประดับและพื้นที่การเกษตรอื่นๆ จำนวน 126 ไร่

 

การรวมกลุ่ม

 2.1 กลุ่มเกษตรกร

– กลุ่มอาชีพ                          2              กลุ่ม

– กลุ่มหมู่บ้าน                      6              กลุ่ม

– กลุ่มยุวเกษตรกร               3             กลุ่ม

– กลุ่มวิสาหกิจชุมชน         9              กลุ่ม

 2.2 กลุ่มสตรี

– กลุ่มสตรีในตำบล             8              กลุ่ม

3.เครื่องจักรกลการเกษตร

                              – รถไถ                                   131         คัน

                              – เครื่องสูบน้ำ                       61           เครื่อง

4.รายได้

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตำบล ปี 2556 ประชาชนชาวตำบลหนองบัว มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย(บาท/ปี) จำนวน 260,112 บาท และรายได้บุคคลเฉลี่ย (บาท/ปี) จำนวน 68,011 บาท จำแนกเป็นรายหมู่บ้านเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่

พื้นที่

รายได้ครัวเรือน

เฉลี่ย (บาท / ปี)

รายได้บุคคลเฉลี่ย

(บาท / ปี)

1

บ้านหนองบัว หมู่ 1

356,682

97,973

2

บ้านเหล่าดง หมู่ 4

327,613

78,128

3

บ้านโนนสะอาด หมู่ 7

288,206

70,424

4

บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 5

254,897

67,473

5

บ้านหนองหนาวงาม หมู่ 8

295,936

65,523

6

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 6

235,762

62,043

7

บ้านหนองหนาว หมู่ 2

157,341

45,602

8

บ้านน้ำบ่อ หมู่ 3

122,218

35,440