สมาชิกสภา อบต.หนองบัว

นายจี  โคตรพรม    ประธานสภา อบต.หนองบัว

2.   นายพอ  สาธุชาติ                                    รองประธานสภา อบต.หนองบัว

3.   นายวิมลรัตน์  ประทุมลี                           สมาชิกสภา อบต.หนองบัว

4.   นายปริญญา  เชื้อเมืองแสน                   สมาชิกสภา อบต.หนองบัว

5.   นายพินิจ  วงค์กระโซ่                              สมาชิกสภา อบต.หนองบัว

6.   นายเรืองชัย  วงค์กระโซ่                         สมาชิกสภา อบต.หนองบัว

7.   นายนุชศรี  โคตรพรม                              สมาชิกสภา อบต.หนองบัว

8.   นายบุญถิ่น  คำมุงคุณ                             สมาชิกสภา อบต.หนองบัว

9.   นายกิจจา  โคตรพรม                              สมาชิกสภา อบต.หนองบัว

10. นายเชิญ  คำมุงคุณ                                 สมาชิกสภา อบต.หนองบัว

11. นายพิทักษ์  คำมุงคุณ                              สมาชิกสภา อบต.หนองบัว

12. นายชาญชัย  คำมุงคุณ                            สมาชิกสภา อบต.หนองบัว

13. นายสมบูรณ์  คำมุงคุณ                            สมาชิกสภา อบต.หนองบัว

14. นายเกรียงศักดิ์  คนหาญ                         สมาชิกสภา อบต.หนองบัว

15. นางสุพัตรา  โคตรพรม                             สมาชิกสภา อบต.หนองบัว