วิสัยทัศน์

ตำบลหนองบัวเป็นชุมชนน่าอยู่  มีการเรียนรู้ทันสมัย
ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขและปลอดภัย