พันธกิจ

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิต
  3. จัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
  4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  5. บริหารจัดการ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น