ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
– ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน และท่อระบายน้ำ
– ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาตลาด  แหล่งน้ำและประปาหมู่บ้าน
– จัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้า
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
– การยกระดับรายได้ของราษฎรให้สูงขึ้น
– ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
– ส่งเสริมและจัดให้มีการนันทนาการ
– ส่งเสริมการศึกษา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
– แนวทางการสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและความมั่นคง
– แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
– แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
– แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
– แนวทางส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
– แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– แนวทางการบริหารจัดการ
– แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.  ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
– แนวทางส่งเสริมจารีตประเพณีท้องถิ่น
– แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
9. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
– แนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวทางส่งเสริมการเกษตร