สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง  

เทศบาลตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร
ห่างจากอำเภอดงหลวงด้านทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดมุกดาหารด้านทิศตะวันตกประมาณ  50  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ               ติดต่อเขตตำบลพุ่มแก                      อำเภอนาแก      จังหวัดนครพนม
ทิศใต้                   ติดต่อกับเขตตำบลคำป่าหลาย         อำเภอเมือง       จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลชะโนดน้อย               อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลดงหลวง                    อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร

เนื้อที่
มีเนื้อที่โดยประมาณ  48.39  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  27,870  ไร่

ภูมิประเทศ   
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไร่สวน  สลับที่นา  และใช้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วมปนทรายเหมาะสำหรับปลูกมันสำปะหลังและอ้อย  ทำให้ราษฎรในพื้นที่ประกอบอาชีพปลูกมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่

จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลหนองบัว เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่   ได้แก่

หมู่ที่              1              บ้านหนองบัว
หมู่ที่             2              บ้านหนองหนาว
หมู่ที่              3              บ้านน้ำบ่อ
หมู่ที่              4              บ้านเหล่าดง
หมู่ที่              5              บ้านเหล่าเหนือ
หมู่ที่              6              บ้านหนองบัวน้อย
หมู่ที่               7              บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่              8              บ้านหนองหนาวงาม

ประชากร
ประชากรในตำบลหนองบัว  มีจำนวนทั้งสิ้น 4,512  คน  แยกได้ดังนี้ คือ ชาย   2,276    คน
หญิง  2,236  คน  จำนวนครัวเรือน  1,046  ครัวเรือน  (ข้อมูล  ณ  เดือน มิถุนายน 2553)

ตารางแสดงจำนวนประชากรpachakon

สภาพทางเศรษฐกิจ                                           

อาชีพ   

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากพื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับปลูกมันสำปะหลัง  อ้อย  ถั่วลิสงและทำนา
–  เกษตรกร                                       ร้อยละ  90  ของประชากรทั้งหมด
–  รับจ้าง                                            ร้อยละ  4  ของจำนวนประชากรทั้งหมด
–  ค้าขาย                                           ร้อยละ  3  ของจำนวนประชากรทั้งหมด
–  รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ                  ร้อยละ  1  ของจำนวนประชากรทั้งหมด
–  อื่น ๆ                                              ร้อยละ  2  ของจำนวนประชากรทั้งหมด

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

–  ลานรับซื้อมันสำปะหลัง                        จำนวน                    2          แห่ง
–  โรงฆ่าสัตว์                                            จำนวน                    –           แห่ง
–  ปั๊มน้ำมันและก๊าซขนาดเล็ก                จำนวน                   10          แห่ง
–  โรงสีขนาดเล็ก                                     จำนวน                   12          แห่ง
–  ห้างร้าน/ห้างหุ้นส่วนจำกัด                   จำนวน                    1           แห่ง
–  อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์                         จำนวน                   8            แห่ง
–  ร้านขายของชำ                                    จำนวน                   40          แห่ง
–  ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม                     จำนวน                     6          แห่ง

สภาพสังคม

การศึกษา
–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                         จำนวน     3      แห่ง
–  โรงเรียนประถมศึกษา                                                    จำนวน     4      แห่ง
–  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                      จำนวน     1      แห่ง  (ขยายโอกาส)
–  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน   จำนวน     8    แห่ง
–  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                                                      จำนวน     1     แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

–                   วัด / สำนักสงฆ์                                                           จำนวน                                  7             แห่ง

–                   ศาลเจ้า                                                                          จำนวน                   –             แห่ง

–                   โบสถ์                                                                            จำนวน                   –            แห่ง

–                   ศาลปู่ตา                                                                         จำนวน                   4              แห่ง

3.3          การสาธารณสุข

–                   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน                        จำนวน                                  1             แห่ง

–                    ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                            จำนวน                  8           แห่ง

–                   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100  %

      3.4        ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

–      จุดตรวจประจำหมู่บ้าน (ตู้ยาม)                             จำนวน                  1              แห่ง

–      ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     จำนวน                   1              แห่ง

4.  การบริการพื้นฐาน

      4.1       การคมนาคม

              –      การคมนาคมสายใช้รถยนต์,  รถรับจ้าง,รถจักรยานยนต์

–      ถนนสายหลักลาดยางของกรมทางหลวง  1  สาย

–                   ถนนสายรองลาดยางและลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

–                   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

     4.2       การโทรคมนาคม

–                   ส่วนใหญ่ปัจจุบันมีโทรศัพท์สาธารณะ                  จำนวน     16         แห่ง

–                   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                          จำนวน      –         แห่ง

     4.3         การไฟฟ้า   

                        การไฟฟ้าครอบคลุมร้อยละ 90 ของพื้นที่

     4.4       แหล่งน้ำธรรมชาติ

–                   ลำน้ำ,  ลำห้วย                                                             จำนวน                   5              แห่ง

–                   บึง,หนองน้ำและอื่น ๆ                                              จำนวน                   5              แห่ง

 

 

     4.5      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–     อ่างเก็บน้ำ                                    จำนวน                   1              แห่ง

–     ฝายน้ำล้น                                     จำนวน                   8              แห่ง

–     ฝายแม้ว                                         จำนวน               26           แห่ง

5.     ข้อมูลอื่นๆ

     5.1     ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

–          ป่าไม้, ป่าชุมชน

–           ลำห้วยเขาวัว,  ลำห้วยทราย,  ลำห้วยชะโนด,ลำห้วยขี้หมู,ห้วยเบือก

–          หนองบัว,  หนองจอก,  หนองควาย,  หนองสองห้อง,หนองกุดปลาผา

     5.2      มวลชนจัดตั้ง

–          กลุ่มเยาวชน                                 จำนวน                   200         คน

–          ผรส                                                จำนวน                       8        คน

–          อปพร                                             จำนวน                   106         คน

–          ปปส                                               จำนวน                400        คน

–          อสม.                                              จำนวน                   100       คน

     5.3         การรวมกลุ่มของประชาชน

จำนวนกลุ่มทุกประเภท             47           กลุ่ม

–   กลุ่มอาชีพ                               19           กลุ่ม                        –  กลุ่มทางสังคม                 8              กลุ่ม

–   กลุ่มออมทรัพย์                       11           กลุ่ม                        –  กลุ่มวัฒนธรรม                2              กลุ่ม

–  กลุ่มสิ่งแวดล้อม / ทรัพยากร 1            กลุ่ม

5.4                 จุดเด่นของพื้นที่

ตำบลหนองบัวมีประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณ คือ พิธีไหว้ศาลปู่ตาหรือที่เรียกว่า

“  บุญเลี้ยงบ้าน  ”  ซึ่งทำในเดือนเจ็ดของทุกปี เป็นฮีตที่สำคัญอีกฮีตหนึ่ง  ของประเพณี ฮีตสิบสองคองสิบสี่

ของชาวอีสาน   วัตถุประสงค์ของการทำบุญนี้ก็เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติของหมู่บ้าน  เป็นการชำระสะสาง   ขับไล่เสนียดจัญไรให้ออกไปพ้น ๆ หมู่บ้านและรับเอาพระพุทธานุภาพมาเป็นสิริมงคลใส่ตัว