โครงการผู้ว่าเยี่ยมวัด สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ

โครงการผู้ว่าเยี่ยมวัด สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2556