อบต.หนองบัวตอนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน

อบต.หนองบัวตอนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมกันนั้นยังได้รับมอบรับโล่คุณะรรมจริยธรรมจากผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย