ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อบต.หนองบัวร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…