มิติใหม่การบริหารทรัพยากรมนุษย์

      เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาคน หรือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลายคนคงเข้าใจว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge) การพัฒนาทักษะ (Skill) และการพัฒนาความสามารถ (Ability) ของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น โดยอาศัยผ่านระบบการศึกษา (Education) การพัฒนา (Development) และการฝึกอบรม (Training) ซึ่งเป็นการพัฒนาในระยะสั้นๆ เท่านั้นเอง

         การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ : ผลลัพธ์ที่มีต่อองค์การ

โดย…. นายเสกสรรค์  สนวา ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(เนื้อหาและภาพประกอบเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน)

          ปัจจุบันองค์การถูกท้าทายด้วยระบบโลกาภิวัฒน์ (Globalization) อันนำมาซึ่งการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competi-tive Advantage) และการเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบเพื่อชัยชนะในด้านต่างๆ จึงส่งผลทำให้ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ด้านบุคลากรในองค์การเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ภาพจาก Web Site
http://www.gotoknow.org/ blogs/posts/354385
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 10-11-54

          การบริหารงานเชิงกลยุทธ์นั้นผู้บริหารต้องเริ่มต้นจากการ ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ขององค์การที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียน
ประการที่สองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภายนอกและภายใน ประการที่สามสร้างวิสัยทัศน์ใหม่และพร้อมทำการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำงานใหม่ ประการที่สี่ ผู้บริหารต้องเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมองบุคลากรเป็น Assets ให้เป็นการ Human Capitals
ประการที่ห้าต้องปรับกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ ประการที่หกผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทใหม่จากที่เคยสั่งการ ถือระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ให้กลายมาเป็นผู้บริหารแบบสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
เน้นการสร้างความยืดหยุ่นการทำงานอย่างเป็นระบบ ประการที่เจ็ดนำแนวทางทั้ง 6 ประการข้างต้นมาบูรณาการและสร้างโมเดลใหม่ให้
เกิดขึ้นภายในองค์การ จากการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ทั้ง 7 ประการ เป็นเพียงบันไดขั้นต้นเท่านั้นในการที่จะทำให้องค์การเกิดผลลัพธ์ที่ดี
ในปัจจุบันและในอนาคต
ดังนั้น ผู้บริหารองค์การจะต้องนำเอารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในข้างต้น มาหาวิธีในการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ โดยที่ผู้บริหาร
และองค์การต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และหากเป็นเช่นนี้แล้ว การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่จึง
จะต้องเริ่มต้นจากการการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติ ได้แก่ มิติแรก การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การทำให้บุคลากรเปลี่ยนวิธีคิด และ
การทำให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อองค์การ มิติสอง การพัฒนาลักษณะนิสัย (Traits) คือ ทำให้บุคลากรมีความรัก
ความผูกพันกับองค์การ มิติสาม การพัฒนาการจูงใจ (Motivation) คือ การสร้างแรงจูใจให้กับบุคลากรทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง
สวัสดิการ และตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ฯลฯ

ภาพจาก Web Site
http://blog.eduzones.com/ajarnboo/9310
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 10-11-54

          หากผู้บริหารองค์การและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสำคัญและให้ความเอาใจใส่อย่างจริงจัง ผู้เขียนก็เชื่อว่าจะส่งผลลัพธ์ให้เกิด
ขึ้นกับองค์การในระยะยาว เช่น ปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้น สินค้ามีคุณภาพเพิ่มขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาดและลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
หากบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาทัศนคติและขาดแรงจูงใจ ผู้เขียนก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับองค์การ เช่น คุณภาพการทำงานของบุคลากร
ลดลงหรือคงที่ องค์การพัฒนาได้ช้า และผลกระทบที่น่าจะเป็นอันตรายต่อองค์การมากที่สุด คือ “การขาดความจงรักภักดีต่อองค์การ” นั่นเอง
ฉะนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระยะยาวจึงต้องเปลี่ยน หลักการและวิธีคิดจากแบบเดิมมาสู่การพัฒนาแบบ
ใหม่ โดยอาศัยการพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาแรงจูงใจของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงจะช่วยทำให้บุคลากรและ
องค์การอยู่รอดและเติบโตเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ภาพจาก Web Site
http://www.stockfocusnews.com/index.php?mo=5&qid=550197
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 10-11-54

           สรุป คือ การพัฒนาบุคลากรรูปแบบเดิม คือ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ โดยอาศัยการพัฒนา การศึกษา และการ
ฝึกอบรมนั้น ผู้เขียนเชื่อว่าเป็นเพียงแรงขับจากภายนอกซึ่งทุกองค์การสามารถทำได้และให้ผลเพียงในระยะสั้นๆ แต่หากนำรูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรแนวใหม่มาปรับใช้ ได้แก่ การพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาการจูงใจ ผู้เขียนก็เชื่อว่าจะสามารถ
พัฒนา บุคลากรและองค์การได้ในระยะยาว เพราะ เป็นแรงขับที่เกิดขึ้นจากภายในตัวของบุคลากร เพียงแค่นี้ก็จะช่วยให้องค์การเติบโต
และก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาคนต้องเริ่มต้นจากการพัฒนา “จิตใจ”

(ดาวน์โหลด)  – มิติใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   : วัชรี ทรงประทุม …..

เอกสารอ้างอิง
……………………………………………………………………………………………………………
ชูชัย สมิทธิไกร.2544.การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 7).กรุงเทพมหานคร :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์วิทย์ แสงทอง http://gotoknow.org/blog/kanogton1/229547
วรารัตน์ เขียวไพรี.2550.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: สิรบุตรการพิมพ์.
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.2551.Strategic Human Resource Development. กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซ็นเตอร์.